Start av skoleduellen 2019/2020!

Endelig har skoleduellen startet opp igjen! Vi starter i år med en portefølje av syv aksjer, og med en cashbeholdning på ca 20%. Vi har noen aksjer som vi liker veldig godt, og har lyst til å eie langsiktig. Dette er Bouvet, Pareto Bank, Norwegian Energy Company og Panoro Energy. I tillegg har vi noen aksjer som vi er mer kortsiktige til, og som vi tror kan være gode å ha i høst og tidlig vinter på grunn av flere spesifikke triggere. Dette er Flex LNG, Vistin og Hunter Group.

Aksje  Beholdning
Bouvet 15%
Pareto bank 15%
Norwegian Energy Company 15%
Hunter group 10%
Flex LNG 10%
Vistin Pharma 10%
Panoro Energy 5%
Totalt 80%
Cash 20%

Bouvet

Et konsulentselskap innenfor IT med fremragende vekst de siste ti årene og med en prising som ikke virker avskrekkende. Med en p/e på 17 og med en gjennomsnittlig vekst de siste 10 år på 14%, samt vekst første halvår på over 18% fra i fjor, mener vi at dette gode selskapet faktisk er priset for billig. Selskapet er alltid høyt oppe på undersøkelser over hvor studenter har mest lyst til å jobbe, og på hvor arbeidstagere trives best. Dette er viktig for et selskap som er helt avhengige av flere ansatte for å fortsette veksten sin. De gir også ut et utbytte på nesten 5%, og er et selskap i solid langsiktig trend, både regnskapsmessig og når man ser på aksjekursen. Vi tror det bare er å eie dette selskapet i mange år fremover.

Pareto Bank

En nisjebank som holder på med prosjektfinansiering av næringseiendom og selskapsfinansiering til M&A og diverse, i tillegg til å gi ut lån til shippingselskaper (bare noen få % av utlånsporteføljen). Det ser helt klart ut som de er rettet mot et marked med begrenset konkurranse, og de har fenomenale marginer (nettomargin over 30%) og veldig kosteffektiv drift. De har siden oppstart i 2008 hatt en veldig god årlig vekst både i inntekter og i utlån, og siden 2014 har de hatt en gjennomsnittlig egenkapitalavkastning på over 15%. I tillegg er de av en eller annen grunn priset veldig lavt på multipler, med en p/b på 0,9 og p/e på ca syv. Det er vanskelig å finne et så godt selskap med så god og stabil egenkapitalavkastning, og som er priset så billig. Sparebankene har til sammenligning en egenkapitalavkastning på 8-12%, og er priset til p/b på 0,7 til 1,1. Pareto bank burde være priset en del høyere enn alle disse, selv om man kan argumentere for at sparebankene har mindre risiko.

I tillegg har de bestemt at selskapet skal bli mer utbyttevennlig, hvor de skal gi ut et utbytte på minimum 25% av inntjening, og med ingen øvre grense. De har også som mål og gi ut et forutsigbart og økende utbytte. Med utbytte på 0,25% av inntjening har de allerede en yield på ca 4%, noe som også burde kunne øke kjapt med økende inntjening og en høyere utbytteandel. Dette burde få flere investorer til å få opp øynene for dette gode selskapet, og forhåpentligvis hjelpe på aksjekursen.

Norwegian Energy Company

Vi har også valgt å ta inn Norwegian Energy Company (NORECO) i starten av årets konkurranse. Vi ser på dette selskapet som bra posisjonert innenfor dansk E&P ved sitt nylige oppkjøp av Shell sin oljevirksomhet på dansk sokkel. NORECO har en stor fordel fremover ettersom skaden på plattformen Siri i 2009 gjorde at de fikk store fremførbare underskudd på dansk sokkel. Dette vil gjøre at kontantstrømmen deres vil være svært profitable i flere år fremover. Den første triggeren her vil være når oppkjøpet blir konsolidert i regnskapet i tredje kvartal, og vi får se verdiene de besitter. Videre langsiktige triggere kan være oppkjøp på Engelsk sokkel, ettersom de også her har fremførbart underskudd. Et annet moment vil være å se om de klarer å få en bedre recovery rate på oljen de utvinner, og få ned break-even for å øke selskapets NAV (net asset value).

Panoro Energy

Panoro Energy (PEN) er et lite oljeselskap med en markedsverdi på bare 1,2 milliarder kroner, som har spennende lisenser i Afrika. For øyeblikket har de operasjoner i Tunisia, Nigeria og Gabon, hvor feltene i Gabon er operert av BWO. Her har PEN et mindre eierskap på 8,33%. Feltet i Tunisia ble kjøpt av DNO i 2018, og DNO er i dag også den fjerde største eier i selskapet.

PEN har de siste årene fått skikkelig sving på selskapet, der lisensen i Gabon fikk fart på sakene etter at BWO kom inn som operatør i slutten av 2016. I løpet av et år har Panoro nå gått fra å produsere ca 1000 BOPD (barrels of oil per day) til 2 500 BOPD, samtidig som reservene har økt til 29 millioner fat fra 21,6 millioner. Dette ser ut til igjen å kunne øke kraftig til neste år, med både god vekst i Gabon og Tunisia.

Panoro Energy blir i år også for første gang lønnsom, og hvis de tjener det samme andre halvår i 2019 som den første, er de priset til p/e på 10. Dette burde også gå videre ned til neste år, så lenge oljeprisen ikke faller vesentlig. Vi mener derfor at PEN er et bra priset selskap med mye potensiale. Men siden vi ser at det er en stor del risiko med en lite oljeselskap i Afrika, har vi bare puttet 5% av vår portefølje i dette selskapet.

Hunter Group

Et shippingselskap som har seks store tankskip (VLCC) under bygging og ett skip på vannet, med Arne Fredly som største eier. Første skip kom på vannet denne uken, og de resterende kommer gjennom denne høsten og vinteren. Selskapet er i stor del et spill på IMO 2020, og mål om høyere skipsverdier på grunn av dette. IMO 2020 er en regulering fra International Maritime Organization om at skip må gå over til drastisk lavere innhold av svoveloksider (SOx) fra 1. januar 2020. Dette kommer til å bli en stor omveltning for shippingsektoren, og et av resultatene burde bli høyere rater, i hvert fall for en liten stund.

Blant annet burde ratene gå opp ved at mange skip skal installere scrubbere som tar 30-45 dager og som gjør at skipene går ut av markedet i mellomtiden. Scrubbere er et system som renser drivstoffet og reduserer svovelverdiene, før de slipper det ut i havet istedenfor i luften. Derfor kan skip med scrubbere bruke drivstoff med høyere svovelverdier enn det som er tillatt etter 2020 uten scrubbere. Men siden flere shippingselskaper har begrenset økonomi er det mange skip som heller ikke får installert scrubbere, og det er heller ikke økonomisk for eldre og/eller mindre tankskip. De må da kjøpe den dyrere oljen med mindre svovelinnhold, og det vil sannsynligvis føre til en større andel skraping av eldre skip de neste årene. Dette vil også påvirke ratene i tankmarkedet positivt.

I tillegg har Hunter allerede scrubbere på alle skipene sine når de kommer på vannet, noe som betyr at de kan ha det billigere brennstoffet med høyere svovelverdier. Det er fortsatt ikke mange skip som har dette, og det burde føre til en høyere lønnsomhet for Hunter, og en premium for ratene på deres skip. Vi planlegger derfor å eie Hunter Group til starten av 2020, hvor vi tror at kaoset og forhåpentligvis ratene, vil være på det høyeste i tankmarkedet.

Flex LNG

En trade på sesongmessig sterkere rater innenfor shipping av LNG, som ofte har toppen i spotrater i november. De to siste årene har Flex LNG begge gangene hatt et solid run på høsten, hvor den gikk opp omtrent 40% fra oktober til desember i 2017, og omtrent 40% fra august til oktober i 2018. Med vinteren som kommer for dør bestiller befrakterne mer LNG, og med liten flåtevekst i år sammen med fortsatt høy vekst i LNG import, burde ratene igjen ha mulighet til å gå opp mye i løpet av høsten. Vi planlegger å selge halvparten i november, og halvparten i desember, hvis ikke noe spesielt skulle dukke opp.

Vistin

Opprinnelig et farmasiselskap som produserer Metformin, gullstandarden for behandling av Diabetes type 2. Fra dette produktet har de historisk fått en grei kontantstrøm, med et gjennomsnittlig driftsresultat (EBIT) på omtrent 11 millioner i året (gjennomsnitt siste fire år). Med effektivisering av produksjonen har de klart å øke produksjonen noe de siste årene, og de planlegger også å doble produksjonen etterhvert som de finner flere kunder som vil ta lange, stabile kontrakter.

På våren 2018 bestemte Spetalen som største eier, at de skulle få inn olje-analytiker Torbjørn Kjus fra DNB, som sammen med trader fra DNB Kenneth Tveter skulle starte en energitrading avdeling i selskapet. Etter en emisjon hvor de fikk inn 300 millioner kroner, satte de et bet på økende spread mellom brennstoff med lav svovel og høy svovel innhold inn mot IMO 2020. Derfor er dette selskapet i dag først og fremst et bet på denne endringen i brennstoff for shippingselskapene fra 2020. Men de satte bettet da spreaden var ganske høy tidlig i 2018, og tapte en del frem mot sommeren 2019. I tillegg gikk Torbjørn Kjus fra selskapet vinteren 2019 etter at de ikke klarte å hente nok penger til å lage et fond innenfor energitrading. Derfor har aksjekursen gått ned en del siden emisjonen.

Men den siste måneden har spreaden økt kraftig, og de er nå bare litt i minus (omtrent 30 millioner). I tillegg er fortsatt aksjekursen et godt stykke under emisjonskurs fra da de startet energitrading våren 2018. Emisjonskursen ble satt på 11.20, og kursen nå er rundt 9 kroner. Det er også nå at spreaden burde begynne å øke, det har sett ut til at shippingmiljøet har ventet så lenge de kan med å omstille til brennstoff med lavere svovelinnhold, men dette må de gjøre noe med veldig snart. Derfor tror vi at hvis det ikke skjer noe ekstraordinært, vil spreaden sannsynligvis øke inn mot 2020, og starten av 2020.

Dessuten, selskapsverdien i dag justert for cash (litt mindre cash nå) pluss urealisert tap, er priset til under det den var ved emisjonen. Slik vi ser det priser aksjekursen inn en konservativ prising av Metformin avdelingen (8*EBITDA eller 10*EBIT), i tillegg til cash minus urealisert tap på spread bettet. Det betyr at vi ikke kan se at det er priset inn noen forventning om en ytterligere økning i spread. Siden vi tror at spreaden kommer til å økes ytterligere så er vi positive til selskapet, og har som mål å eie aksjen frem mot starten av 2020.

Vi ønsker alle skolene lykke til, og gleder oss til en spennende konkurranse!

Aksjegruppen OsloMet