Start av skoleduellen 2021/2022

28sep, 2021

Skoleduellen har endelig startet opp igjen! Vi starter i år med en portefølje bestående av fem aksjer og en kontantbeholdning på 25%.

Under kan du lese litt om selskapene vi har valgt å plassere pengene i denne utgaven av Nordnets årlige skoleduell.

Frontline

Oljetankmarkedet har vært svært volatilt de siste årene, med priskrig mellom Saudi og Russland i 2020 og etterspørselskollapsen som følge av koronakrisen. Sistnevnte førte til svært høye globale oljelagre som har tatt lang tid å bruke opp. Ratene har vært på de laveste nivåene siden 2000-tallet. Lagrene er redusert og etterspørselen er på vei opp ettersom flere land nå gjør seg ferdig med koronakrisen og dermed også dens restriksjoner på mobilitet.

Ordreboken er rekordlav noe som taler veldig godt for fremtiden, samtidig gjør høy stålpris det mer attraktivt å skrape båter noe som igjen gagner tankmarkedet med en allerede stram tilbudsside. Dynamikken her bør gi utrykk for en høyere fremtidig flåteutnyttelse og dermed attraktiv inntjening i tiden som kommer.

Frontline er godt posisjonert for høy inntjening i tiden som kommer, spørsmålet om når den tid kommer er dog interessant og avhenger av oljeproduksjon, og hvor rask verden kommer tilbake til en normal hverdag.

Samlet sett ser vi positivt på utsiktene for tankmarkedet fremover og synes det er en attraktiv risk/reward dersom markedsutsiktene utspiller seg som forventet.

Fjordkraft Holding AS

Fjordkraft har raskt vokst til å bli Norges største strømleverandør. Virksomheten er innkjøp, salg og porteføljeforvaltning av strøm til både consumer og business-segmentet. Fjordkraft er også Norges største mobiloperatør uten eget nett med 135.000 mobilkunder ved utgangen av 2.kvartal.

Aksjegruppen har valgt å plassere 20% av porteføljen i Fjordkraft. Til tross for at rekordhøye strømpriser setter noe press på marginene til Fjordkraft og noe tøffere konkurranse fra f.eks tibber, ser vi mange muligheter for Fjordkraft.

Selskapet rapporterte at den samlede kundebasen i andre kvartal økte med over 20.000 strømleveranser og at Privatsegmentet viste en positiv trend gjennom kvartalet, til tross for en nedgang på 10.640 leveranser. Aksjegruppen forventer at den positive trenden i privatsegmentet fortsetter inn i Q3.

I inneværende kvartal har Fjordkraft også overtatt mobilkundeporteføljen til Skymobil på rundt 38.000 kunder i inneværende kvartal. Selskapet skriver selv at overgangen til en MVNO-plattform betyr mye for lønnsomheten til mobilporteføljen og muligjør slike strategiske oppkjøp.

Utover dette bør det også være muligheter for at flere av mobilkundene også blir strømkunder.

Selskapet handles per dags dato til veldig attraktive multipler: 2021 EV/justert EBIT på 9.2x og en direkteavkastning på rundt 7 prosent.

Bouvet

Bouvet er et konsulentselskap innenfor IT og kommunikasjon i Norge og Sverige. Selskapet en gjenganger for aksjegruppen, og har tidligere levert god avkastning. Nå er selskapet inkludert i aksjegruppens portefølje atter en gang. Aksjegruppen anser Bouvet som et kvalitetsselskap, og etter siste kvartalsrapport ble forvalterne i stor grad optimistiske for kommende periode.

Bouvet imponerte med en økning i driftsinntekter på hele 13,4% i Q2. Økning i topplinjen ble til dels overskygget da EBIT falt med 1,6%. Dette skyldes i utgangspunktet at personalkostnadene økte 16,5%, og andre driftskostnader med 33,6%. Grunnlaget for økningen ligger henholdsvis i 64 nyansatte, som ansees som høyt – sammenlignet med tidligere år. Q3 er vanligvis preget av høyere andel rekruttering.

Antall ansatte er en viktig driver for vekst, og således en god indikator for Bouvet sin fremtid. Selskapet har alltid levert gode marginer, og med den digitale supertrenden er Aksjegruppen optimistiske.

SR Bank

Sparebank 1 SR-Bank er den største banken tilknyttet SpareBank1 Alliansen og befinner seg blant topp fem på listene over Norges største banker. Banken har i dag over 300 000 kunder – både private- og bedriftskunder. Selskapet operer i grensesnittet mellom å være en forretningsbank og en sparebank. Til tross for sine sterke historiske røtter i Rogaland er selskapet i dag et finanskonsern for hele Sør-Norge. SR-Bank har hovedkontor i Stavanger og er ved siden av dette fysisk til stede i Agder, Viken og Oslo. Strategiske satsning, særlig på geografisk ekspansjon i Oslo-området og eierskap i datterselskap og produktselskaper, underbygger selskapets ambisjon om å oppnå lønnsomhet vekst også utenfor konsernets tradisjonelle markedsområder. Gjennom å kombinere sin lokale kjennskap til markedet med kapitalinnhenting, kan SRBNK således sies å ha opparbeidet seg et solid konkurransefortrinn.

SR-Bank rapporterte om et solid Q2, med lavere utlånstap og sterkere vekst enn forventet. Resultat før skatt endte i andre kvartal 2021 på 959 millioner kroner, mot 266 millioner kroner sammenliknet med samme periode i fjor. Egenkapitalavkastningen etter skatt ble dermed 13,2%, opp fra 4% i Q2 2020. Samtidig ble det rapportert om en ren kjernekapitaldekning på 17,9% i perioden. Det er reduksjonen i nedskrivinger knyttet mot utlån til offshoreeksponert næring i Rogaland som særlig trekkes frem som forklaring på den kvartalsvise resultatforbedringen til selskapet.

I skrivende stund er aksjekursen på 114,2 kr og SRBNK prises til 1,1x bokførte verdier med en P/E på 10,9. En relativt lav P/E kan indikere at aksjen er attraktivt priset. Selskapet har de siste fem årene hatt en gjennomsnittlig ROE på 10,22%. Sett i sammenheng med gjenåpningen av landet etter pandemien, vil fremtidig inntjening kombinert med lavere risiko for tapsavsetninger med stor sannsynlighet styrke selskapets posisjon i tiden som kommer. Lav aktivitet i den norske økonomien som følge av koronasituasjonen har satt rentemarginene under press. Denne trenden kan derimot se ut til å snu nå som en økning i styringsrenten er nært forestående. Vi mener derfor at Sparebank 1 SR-Bank vil øke diversifiseringen i vår portefølje og totalt sett kunne redusere risikoeksponeringen.

Aker BP

AkerBP er et av de største oljeselskapene på norsk sokkel og er et resultat av en fusjon mellom BP Norge og Det Norske Oljeselskap. Selskapet driver med leting, utbygging og produksjon av olje på norsk sokkel.

Siden mars har AkerBP hengt noe etter andre sammenlignbare oljeselskaper, men vi tror trenden er i ferd med å snu, primært utløst av fire grunner: høyere oljepris, endelige investeringsbeslutninger, økt utbytte og lavere breakeven per fat olje.

Gjennom Q3 har oljeprisen holdt seg relativt høyt, ved ca. $70 per fat. Tatt selskapets break-even på ca. $30 per fat i betraktning ser vi nå en betydelig økning i cashflow. Samtidig har selskapet kommunisert økt utbytte ved vedvarende oljepris over $40 per fat, noe vi tror vil påvirke kursen i positiv retning. Selskapet er også i rute med produksjonsstart på Hod-feltet i Q1-22 og i Skarvområdet med estimert produksjonsstart i Q4-21, som ytterligere vil øke produksjonen og inntjeningen. Basert på IEA`s prognose for høsten ser vi per nå liten til ingen nedside i oljeprisen og vi tror AkerBP vil dra nytte av at verdenssamfunnet gradvis gjenåpnes.

Med modning av prosjekter, nye investeringsbeslutninger, økt produksjon i 2021/22 og vedvarende høye oljepriser ser vi på AkerBP som et solid selskap og en god investering som vil berike porteføljen vår.